Allmänna Villkor

Allmänna villkor – Verendus affärssystem

Gäller från 2022-10-21

§ 1. INLEDNING

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) avser Kundens tillgång och användande av Tjänsteleverantörens molntjänst “Verendus” ägd av Verendus System AB:s (“Tjänsteleverantören”). Tjänsteleverantören och Kunden benämns gemensamt “Parterna” och individuellt “Part”.

§ 2. DEFINITIONER

”Avtal” avser dessa Villkor och varje Orderformulär inklusive alla bilagor bifogade därtill.

”Tillåten plats” avser Kundens affärslokaler som är specificerat på relevant Orderformulär, från vilket Kunden är tillåten att använda Tjänsten.

”Kontaktperson” avser en person som är utsedd av Kunden att sköta kontakten med Tjänsteleverantören.

”Kund” avser den juridiska person som är definierad som Kund på det relevanta Orderformuläret.

”Kunduppgifter” avser alla uppgifter och all information överlämnad eller behandlad av eller för Kunden i samband med Tjänsterna.

”Skadlig kod” avser kod, filer, agenter, program eller liknande som är avsedd att orsakaskada genom t ex virus och trojanska hästar.

”Orderformulär” avser det orderformulär som upprättats mellan Parterna som anger tillämpningsområde, detaljer och Avgifter för de beställda Tjänsterna.

”Tjänsterna” avser de relevanta komponenterna av Tjänsteleverantörens molnapplikation Verendus.

”Tjänstspecifikation” avser funktionalitetsspecifikationen av Tjänsten, tillgänglig på http://system.verendus.se och som uppdateras från tid till annan.

”Avgift” avser de överenskomna avgifterna för de beställda Tjänsterna som ska betalas av Kunden som regleras i tillämpligt Orderformulär.

”Startdatum” avser då Tjänsten ska vara tillgänglig för Kunden i enlighet med detta Avtal, vilket specificeras i relevant Orderformulär.

”Prenumeration” avser en licens att använda de beställda Tjänsterna i enlighet med detta Avtal och tillämpliga Orderformulär.

”Territorium” avser Land. ”Tredjepartsprodukter”

”Tredjepartsprodukter” avser hårdvaran och mjukvaruprodukter och verktyg som erbjuds av tredje parter som kan komma att användas av Kunden i samband med Tjänsterna.

”Användare” avser en person som fått behörighet av Kunden att använda Tjänsterna och till vilken Kunden har gett ett användarnamn och ett lösenord. Användare kan till exempel vara anställda hos Kunden.

”Bruksanvisning” avser Tjänsteleverantörens bruksanvisning avseende Tjänsterna som finns tillgängliga i tjänsten: http://system.verendus.se

”Användarbehörighet” avser rätten till tillgång till särdkilda komponenter av Tjänsterna beviljade till Kunden med anledning till varje individuell Användare.

”Behörighetstid” ska ha den betydelse som anges i avsnitt 17.3 nedan.

§ 3. PRENUMERATIONSORDER OCH TILLÅTELSE ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA

3.1

I enlighet med villkoren i detta Avtal, inklusive alla licensrestriktioner angivna häri, ges Kunden en icke- exklusiv, icke-överförbar och begränsad licens, att inom Territoriet ha tillgång till samt använda de beställda Tjänsterna inom Kundens företag under prenumerationstiden (som anges i respektive Beställingsformulär).

3.2

Utan hinder av vad som anges ovan, är Tjänsteleverantörens skyldighet att leverera de beställda Tjänsterna till Kunden och Kundens rätt att använda Tjänsterna i enlighet med avsnitt 3.1, villkorad av Kundens uppfyllande av dennes skyldigheter enligt detta Avtal.

3.3

Tjänsterna får endast göras tillgängliga från de Tillåtna platserna och där det är tillämpligt användas endast av det antal Användare som Kunden, från tid till annan, har betalat Avgiften för i enlighet med villkoren i Avtalet och varje tillämpligt Orderformulär.

3.4

Användarbehörighet kan beställas i det initiala Orderformuläret och/eller köpas i efterhand av Kunden enligt överenskommelse mellan Parterna från tid till annan.

§ 4. TJÄNSTELEVERANTÖRENS SKYLDIGHETER

4.1

Tjänsteleverantören kommer att:

(a)

från avtalat Startdatum göra Tjänsten tillgänglig för Kunden i enlighet med detta Avtal och varje Orderformulär som accepterats av Tjänsteleverantören;

(b)

göra Tjänsten tillgänglig i allt väsentligt i enlighet med Tjänstespecifikationen; och

(c)

tillgodose att Tjänsterna uppfyller tillämpliga lagar och myndighetsregleringar (så länge Tjänsterna används i enlighet med detta Avtal och tillämplig Bruksanvisning).

Oaktat vad som framgår i avsnitt 4.1 förbehåller sig Tjänsteleverantören rätten att självständigt besluta att ändra Tjänsterna när som helst, så länge Tjänsternas funktionalitet inte materiellt försämras eller att en sådan ändring inte i övrigt är till nackdel för Kunden. Den senast gällande beskrivningen av Tjänsten är alltid tillgänglig på http://system.verendus.se

§ 5. KUNDENS ANSVAR, ANVÄNDNING OCH TJÄNSTENS INNEHÅLL

5.1

Kunden kommer att:

(a)

vara ansvarig för alla Användares efterlevnad av detta Avtal;

(b)

vara ensamt ansvarig för att kontrollera och verifiera produktinformation som överlämnas och/eller används av Kunden i samband med Tjänsterna, t ex priser, artikelnummer, namn, avtal, rapporter etc.;

(c)

vara ansvarig för att Kundinformation är lagenlig och att införskaffandet av Kundinformationen var lagenlig;

(d)

enbart använda Tjänsterna i enlighet med detta Avtal, tillämpliga Orderformulär, Bruksanvisningen och tillämpliga lagar och myndighetsregleringar;

(e)

använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att motverka obehörig tillgång till och användning av Tjänsterna och genast meddela Tjänsteleverantören om sådan obehörig användning;

(f)

inte göra Tjänsterna tillgängliga för någon annan än Användare i enlighet med detta Avtal och tillämpliga Orderformulär, upplåta, upplåta underlicenser, hyra ut eller distribuera Tjänsterna eller använda Tjänsterna till fördel för andra;

(g)

inte tillåta direkt eller indirekt tillgång till, eller användning av Tjänsterna på ett sätt som kringgår en avtalad Användarbegränsning;

(h)

inte använda Tjänsten för att lagra eller överföra Skadlig kod; och

(i)

inte återskapa Tjänsterna eller använda Tjänsterna för att ta del av Tjänsteleverantörens immateriella rättigheter (utöver vad som är tillåtet enligt detta Avtal eller tvingande lag).

§ 6. BEGRÄNSAD TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA

För det fall tillhandahållandet av Tjänsterna orsakar skada eller risk för skada för Tjänsteleverantören eller kunder av Tjänsteleverantören eller kunder till Tjänsteleverantören, t ex vid en attack mot datasystemet eller introduktion av Skadlig kod, ska Tjänsteleverantören (utan skyldighet att erlägga ersättning till Kunden) ha rätt att begränsa Kundens tillgång till Tjänsten. Tjänsteleverantören ska skyndsamt meddela Kontaktpersonen sådan begränsning och ska endast vidta åtgärder som är motiverade av omständigheterna i det enskilda fallet.

§ 7. TREDJEPARTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

7.1

För att använda Tjänsterna kan Kunden vara beroende av Tredjepartsprodukter.

7.2

Kunder är medvetna om och accepterar att Tjänsteleverantören inte garanterar tillgängligheten eller funktionaliteten av sådana Tredjepartsprodukter och tar inget ansvar för lämplighet av Tredjepartsprodukter för syftet att få tillgång till eller använda Tjänsterna.

7.3

Tjänsternas funktionalitet är beroende av att Kunderna har en tillräcklig internetuppkoppling (minimum 5 mbit/s) och en webbläsare (uppdaterade versioner av Chrome eller Safari). Det är Kundens eget ansvar att säkerställa att den har tillräcklig internetuppkoppling.

7.4

Tjänsteleverantören kan dock från tid till annan utan något ansvar överhuvudtaget, rekommendera Tredjepartsprodukter och tjänster som Tjänsteleverantören bedömer passande att använda tillsammans med Tjänsterna.

§ 8. AVGIFTER OCH BETALNING

8.1

Kunden kommer att betala Avgifterna för de beställda Prenumerationerna av Tjänsten i enlighet med tillämpligt Orderformulär och vid var tid gällande prislista som normalt förändras årsvis. Kvantiteten av de komponenter av Tjänsten och de Tillåtna platser som köpts kan inte minskas under relevant Prenumeration. Betalda Avgifter återbetalas ej.

8.2

Samtliga Avgifter anges exklusive moms.

8.3

Alla Avgifter för beställda Tjänster ska betalas kvartalsvis i förskott mot faktura och med betalningsvillkor om trettio (30) dagar från fakturadatum.

8.4

Vid sen betalning ska kunden betala ränta på det utestående beloppet i enlighet med Räntelagen. Vid sen betalning förbehåller sig Tjänsteleverantören rätten att efter skriftlig underrättelse till Kunden begränsa eller avbryta Kundens tillgång till Tjänsterna till dess att utestående betalningar har betalats fullt ut.

§ 9. SUPPORT OCH UNDERHÅLL

9.1

Tjänsteleverantören erbjuder gratis support på distans via telefon eller mejl för Tjänsterna. Tjänsteleverantörens support är öppen veckodagar mellan 8.00 och 17.00 CET.

9.2

I tillägg till ovan, kan Tjänsteleverantören erbjuda support och/eller utbildning i Kundens lokaler. Support eller utbildning som utförs på plats hos Kunden debiteras i enlighet med Tjänsteleverantörens vid var tid gällande standard prislista.

9.3

Tjänsteleverantören ska utföra all support och utbildning med kompetens och omsorg, på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med de metoder och standarder som normalt används av Tjänsteleverantören.

9.4

Tjänsteleverantören ska vidta rimliga åtgärder för att tillse att Tjänsterna är tillgängliga och fungerande. Vissa tekniska svårigheter eller underhåll kan dock, från tid till annan, resultera i tillfälliga störningar. Tjänsteleverantören reserverar rätten att periodvis och när som helst, ändra eller avsluta, temporärt eller permanent, funktioner och innehåll i Tjänsten, utan ansvar gentemot Kunden.

§ 10. RÄTTIGHETER OCH LICENSER

10.1

Tjänsteleverantören innehar, med de begränsningarna som anges nedan, alla rättigheter och all äganderätt till Tjänsterna, inklusive de immateriella rättigheter som är hänförliga till dessa. Inga rättigheter överlämnas till Kunden utöver vad som uttryckligen anges häri.

10.2

Med undantag för Tredjepartsprodukter och Kundinformation som läggs in i systemet av Kunden, äger Tjänsteleverantören alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till och för Tjänsterna och alla dess delar så väl som alla resultat som genereras av Tjänsteleverantörens utförande av Tjänsterna.

10.3

Kunden ger Tjänsteleverantören en världsomspännande licens att inneha, kopiera, överföra och visa Kunduppgifter som är nödvändiga för att Tjänsteleverantören ska kunna tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Detta ska särskilt innefatta en rätt för Tjänsteleverantören att använda anonymiserade Kunduppgifter i syfte att utveckla nya tjänster, skapa värde för Kunden och för att förbättra tjänsterna. Tjänsteleverantören ska vidare ha rätt att använda anonymiserade Kunduppgifter i syfte att förberedda ackumulerad generell branschspecifik data och för att dela sådan ackumulerad data med tredje parter.

§ 11. PERSONUPPGIFTER

Parterna är medvetna om att Kunduppgifter kan komma att inkludera personuppgifter som kommer att behandlas vid Kundens utnyttjande av Tjänsterna och att Kunden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana personuppgifter. Tjänsteleverantören kommer att vidta administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifternas säkerhet, sekretess och integritet och ska endast behandla dessa uppgifter på Kundens vägnar och i enligt med personuppgiftsbiträdesavtalet (”Personuppgiftsbiträdesavtalet”) som finns tillgängligt som bilaga och som härmed är en del av Avtalet och ska tillämpas på sådan behandling.

§ 12. SEKRETESS

12.1

Parterna åtar sig att inte för en tredje part avslöja någon information som mottagits från den andra Parten, utan samtycke från den andra Parten. Detta inkluderar information om dennes verskamhet som rimligtvis kan vara av konfidentiell natur, inklusive affärshemligheter och information som omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. Information som angetts vara konfidentiell ska alltid anses utgöra konfidentiell information.

12.2

Parternas sekretessåtagande enligt avsnitt 12 ska inte avse affärshemligheter eller någon konfidentiell information som den mottagande Parten kan visa (i) redan är känd vid mottagande, (ii) är eller har blivit allmänt känd utan brott mot detta avtal, (iii) har mottagits från tredje part som på lagligt sätt fått ta del av informationen och som inte är bunden av sekretess, eller (iv) ska bli allmänt känd på grund av domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller på annat sätt genom tvingande lag.

12.3

Varje Part åtar sig att tillse att deras anställda och konsulter, på ett passande sätt, följer ovan skyldigheter i avsnitt 12 avseende sekretess. Parterna ska försäkra sig om att samtliga underleverantörer som anlitas, samt deras anställda som är involverade i uppdraget, ska skriva på ett sekretessåtagande som innehåller likvärdiga bestämmelser till fördel för den andra parten.

12.4

Parternas skyldigheter under avsnitt 12 ska vara giltiga under detta Avtals giltighetstid och under en period om tre (3) år efter att Avtalet upphört eller sagts upp, oavsett orsaken till detta.

§ 13. GARANTIER OCH BEGRÄNSNINGAR

13.1

Tjänsteleverantören garanterar att Tjänsterna under prenumerationstiden i allt väsentligt ska fungera i enlighet med Tjänstespecifikationen och att Tjänsteleverantören inte i väsentlig mån kommer att minska Tjänstens övergripande funktionalitet eller säkerhet.

13.2

Utöver vad som uttryckligen anges häri, ger Tjänsteleverantören inga garantier av något slag, varken uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller övriga. Kunden avstår härmed från alla underförstådda garantier så som underförstådd garanti för ett visst ändamål, marknadsmässighet, att det inte föreligger intrång och att Tjänsten är utan fel och buggar.

§ 14. ERSÄTTNING

14.1

Tjänsteleverantören åtar sig att försvara Kunden mot anspråk och åtgärder som vidtas mot Kunden avseende tredje parts immateriella rättigheter på grund av Kundens användande av Tjänsterna inom Territoriet, förutsatt att användandet har skett i enlighet med Tjänsteleverantörens instruktioner. Tjänsteleverantören åtar sig även att ersätta kostnader och skadestånd som Kunden kan bli skyldig att betala på grund av dom, skiljedom eller förlikningsavtal. Tjänsteleverantörens åtagande ska enbart gälla om Kunden utan dröjsmål skriftligen underrättar Tjänsteleverantören om anspråket eller åtgärden och att Tjänsteleverantören ges möjlighet att självständigt kontrollera försvaret mot sådana åtgärder, samt besluta om eventuella avtal och förlikningar.

14.2

Tjänsteleverantörens skyldighet att ersätta som anges här ska enbart gälla om i) Kunden har använt Tjänsten i enlighet med Tjänsteleverantörens instruktioner, ii) det påstådda intrånget inte har orsakats av användandet av Tjänsterna i kombination med någon annan tjänst eller mjukvara, om intrånget hade kunnat undvikas om dessa inte kombinerats, och iii) intrånget inte orsakats av Kundens egna information.

14.3

Tredjepartsprodukter som är en del av Tjänsterna regleras särskilt av tredjeparts villkor avseende intrång.

14.4

Bestämmelserna i detta Avsnitt 14 ska utgöra Tjänsteleverantörens enda och exklusiva ansvar och Kundens enda åtgärd angående intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

14.5

Kunden ska ersätta Tjänsteleverantören för alla anspråk, krav, stämningar eller processer som görs gällande mot Tjänsteleverantören av en tredje part som påstår att Kunduppgifter eller Kundens användande av någon Tjänst i strid mot detta Avtal gör intrång i sådan tredje parts immateriella rättigheter eller bryter mot tillämplig lag. Kunden ska ersätta Tjänsteleverantören för alla kostnader och skadestånd som Tjänsteleverantören kan bli skyldig att betala i enlighet med dom, skiljedom eller förlikning. Kundens åtagande ska enbart gälla om Tjänsteleverantören utan dröjsmål skriftligen underrättar Kunden om anspråket eller åtgärden och att Kunden ges möjlighet att självständigt kontrollera försvaret mot sådana åtgärder, samt besluta om alla avtal och förlikningar.

§ 15. ANSVARSBEGRÄNSING

15.1

Om det inte uttryckligen anges häri ska vardera Part endast vara ansvarig för direkt skada orsakad av oaktsamhet och vardera Parts ansvar ska vara begränsat till ett belopp som motsvarar den totala ersättning som erlagts av Kunden under de senaste tolv (12) månaderna innan incidenten som orsakade skadan.

15.2

Ingen Part ska vara ansvarig för förlust av produktion, förlust av data, förlust av affärer eller vinst, förlust av användning, förlust av goodwill, skyldigheten att kompensera en tredje part eller andra indirekta skador.

15.3

Begränsningarna ovan ska inte tillämpas i förhållande till Parts ersättningsskyldigheter i Avsnitt 14 ovan eller i händelse av skada om orsakas av en Parts grova oaktsamhet, avsiktliga överträdelse eller överträdelse av sekretessåtagandena i detta Avtal.

§ 16. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

16.1

Detta Avtal är giltigt från det datum båda Parter undertecknar det och fortsätter vara giltigt till dess att alla Prenumerationer i enlighet med detta avtal har sagts upp.

16.2

Giltighetstiden för varje Prenumeration ska specificeras på Orderformuläret. Utöver vad som anges på Orderformuläret, kommer prenumerationer automatiskt förnyas för en ytterligare period motsvarande den Prenumerationstid som löper ut om inte någon utav Parterna meddelar den andra Parten om att den inte ska förlängas åtminstone trettio (30) dagar innan utgången av den relevanta prenumerationstiden. Om inte

16.3

Varje Användarbehörighet som köpts enligt Avtalet är giltig under tolv (12) månader från datumet för Kundens köp (”Behörighetstid”). Behörighetstiden förlängs automatiskt med perioder om tolv (12) månader om inte Kunden säger upp Avtalet trettio (30) dagar innan utgången av relevant Behörighetstid.

16.4

Varje Part får skriftligen och med omedelbar verkan säga upp detta Avtal om: (i) den andra Parten har begått ett väsentligt brott mot detta Avtal och det inte avhjälpts inom trettio (30) dagar efter det att Parten mottagit skriftligt meddelande därom; eller (ii) den andra Parten träder i likvidation eller sätts under förvaltare beträffande konkurs eller insolvens på uppdrag av en borgenär eller om omständigheter uppstår som skulle kunna leda till ansökan om konkurs eller om det i övrigt är troligt att den andra Parten är insolvent.

16.5

Vid uppsägning av detta Avtal eller en Prenumeration i enlighet med ovan, har Kunden inte rätt till återbetalning av förbetalda Avgifter för resterande prenumerationsperiod.

§ 17. ÖVRIGT

17.1 Meddelanden

Alla meddelanden som är nödvändiga eller tillåtna med anledning av detta Avtal skall vara skriftliga och får levereras antingen med bud eller personligen, skickas med rekommenderat brev eller e-post till Parternas kontaktpersoner på de adresser som anges ovan eller som i övrigt överenskommits mellan Parterna. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda:

(i)

om avlämnat med bud: på dagen för avlämnandet till mottagaren; eller

(ii)

om avsänt med rekommenderat brev: fem (5) dagar efter dagen för avlämnande för postbefordran; eller

(iii)

om skickat via e-post: dagen efter det att det skickats om den avsändande Parten inte mottager något felmeddelande och det avsändande e-postkonto utvisar att e-posten skickats till korrekt adress.

17.2 Forcemajeure

17.2.1

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Partens kontroll, såsom blixtnedslag, arbetstvister, eldsvåda, krigshandlingar, rekvisition, beslagtagande, valutarestriktioner, upplopp eller civil olydnad, transportbegränsningar, varubrist, tillägg till författningar utfärdade av myndigheter, begränsningar utfärdade av myndigheter eller defekter och/eller förseningar i leverans av underleverantörer angivna här (”Force majeure händelsen”). Den part som inte uppfyller Avtalet ska vara ursäktad för sin underlåtenhet att uppfylla de skyldigheter som påverkas av Force majeure händelser så länge dessa pågår. Part som önskar åberopa force majeure skall omedelbart underrätta den andre Parten om detta och i rimlig mån beskriva detaljer kring det. Den underlåtande Parten är alltid skyldig att vidta rimliga åtgärder för att minska effekterna av Force majeure händelser. Underlåter Parten att lämna sådant meddelande är Parten inte befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse, om underlåtenheten har sin grund i force majeure.

17.2.2

Skulle hindret på grund av force majeure bestå i mer än tre (3) månader, äger den andre Parten rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal eller del därav.

17.3 Underleverantörer

17.3.1

Kunden får bara överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en tredje part med skriftligt tillstånd av Tjänsteleverantören.

17.3.2

Tjänsteleverantören får anlita underleverantörer för att utföra Tjänsterna.

17.4 Fullständigt avtal och tillägg

17.4.1

I fall det finns skillnader mellan Avtalet och någon av dess bilagor ska Avtalet ha företräde.

17.5 Bestämmelsers giltighet

Verendus har rätt att ändra dessa Allmänna villkor. Verendus kommer att informera Kunden om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Verendus kommer att lämna Kunden sådan information inne i tjänsten Verendus. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg skall Kunden senast två (2) veckor före de nya villkorens ikraftträdande skriftligen meddela Verendus. Om sådant meddelande inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren. Om Verendus har anledning att tro att Kunden bryter mot dessa Användarvillkor har Verendus rätt att stänga av Kundens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan.

17.5.1

Alla bestämmelser i detta Avtal som av sin natur avser vara fortsatt giltiga efter uppsägning av Avtalet eller någon prenumerationsperiod kommer fortsätta vara giltiga utan begränsning i tid.

§ 18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

18.1

Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal, med undantag för dess lagvalsregler.

18.2

Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta Avtal, eller dess giltighet, skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC Institutet”). Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska om inget annat är överenskommet.

18.3

Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall bestämmas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän.

18.4

Parterna är överens om att skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

Godkända underbiträden:

  • ● Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
  • ● Ascentic AB, 559099-1443, Hackspettsvägen 28, 167 65 Bromma, Stockholm, Sweden
  • ● Conpanion AB, 559323-7448, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, Sweden